مشخصات گوشی i-mate Smartphone2

مشخصات کامل گوشی i-mate Smartphone2 سیستم عامل: Microsoft Smartphone 2003 OS دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate SP5m

مشخصات کامل گوشی i-mate SP5m سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Smar… دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate Ultimate 9502

مشخصات کامل گوشی i-mate Ultimate 9502 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate JAMin

مشخصات کامل گوشی i-mate JAMin سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate Ultimate 9150

مشخصات کامل گوشی i-mate Ultimate 9150 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate SP3

مشخصات کامل گوشی i-mate SP3 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 SE … دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate JAMA 201

مشخصات کامل گوشی i-mate JAMA 201 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate JASJAM

مشخصات کامل گوشی i-mate JASJAM سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 5.0 Pock… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

جزئیات گوشی i-mate JAQ4

مشخصات کامل گوشی i-mate JAQ4 سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 6.0 Prof… دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM ب..

ادامه مطلب

مشخصات گوشی i-mate JAM Black

مشخصات کامل گوشی i-mate JAM Black سیستم عامل: Microsoft Windows Mobile 2003 SE … دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی:..

ادامه مطلب